КП "МСК "Тенісна Академія" СМР
/095/9155093/097/4031416
Соціальні мережі:
КП МСК ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ СМР

Публічна інформація

Структура , принципи формування і розмір винагороди керівника комунального підприємства, які він отримує під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням
    Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Керівника підприємства здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), галузевими генеральними угодами, колективними договорами та Положеннями про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Суми.
За виконання обов’язків, передбачених Контрактом, враховуючи середньооблікову чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік або чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначеної в колективному договорі.
Заробітна плата підлягає індексації та компенсації згідно з чинним законодавством України. Посадовий оклад Керівника змінюється відповідно до зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно з чинним законодавством.
Премію за підсумками роботи за:
-квартал у розмірі до двох посадових окладів керівника або до 200 відсотків розміру посадового окладу;
-рік у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника або до 300 відсотків розміру посадового окладу.
Премія нараховується на оклад згідно з умовами, визначеними в Положенні про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Суми.
Підставою для визначення розміру премії Керівника є звернення комунального підприємства щодо преміювання Керівника до уповноваженого органу, додатками якого є звіт про виконання основних фінансових (базових) показників комунального підприємства та звіт про виконання диференційованих показників преміювання Керівника (додаток №2 до контракту), які подаються в обов’язковому порядку щоквартально до 25-го числа наступного за звітним кварталом. За IV квартал звітного року преміювання здійснюється відповідно до плану основних фінансових (базових) показників комунального підприємства.
 У випадку не подання, або несвоєчасного подання звернення, розмір премії керівнику за підсумками роботи за відповідний звітний період не встановлюється.
Преміювання Керівника здійснюється розпорядженням Сумського міського голови на підставі подання керівника уповноваженого органу, погодженого заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.
До подання обов’язково додаються звіт про виконання диференційованих показників преміювання Керівника та звіт про виконання основних фінансових (базових) показників комунального підприємства.
При цьому у разі:
-наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимального дозволеного розміру премії;
-збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;
-погіршення якості роботи, невиконання умов Контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим розпорядженням).
Керівнику може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління майном підприємства за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, в розмірі не більше ніж 7 відсотків частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, за умови:
-зменшення дебіторської заборгованості у порівнянні з відповідним періодом минулого року;
-направлення частини чистого прибутку підприємства та амортизаційних відрахувань на покращення матеріально-технічного забезпечення підприємства.
Керівник визначає свій трудовий розпорядок відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку. Про тимчасову непрацездатність згідно з відкритим лиском непрацездатності Керівник повідомляє Сумського міського голову та відділ кадрів в день відкриття (продовження) листка непрацездатності.
Керівнику надається щорічна відпустка відповідно до чинного законодавства згідно з розпорядженням Сумського міського голови. Оплата відпустки проводиться виходячи із середнього заробітку Керівника, обчисленого згідно з чинним законодавством України. Керівник на свій розсуд визначає час та порядок використання відпустки (час початку та завершення, цілим або частинами та ін.).
Про відбуття у відпустку Керівник повідомляє Сумського міського голову не пізніше ніж за 7(сім) днів до початку відпустки.
Виплати нарахувань здійснюються виходячи із умов колективного договору та фінансових можливостей підприємства.
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Керівника регулюються тільки згідно з положеннями Контракту.

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками:
   
    Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності Комунального підприємства є зовнішні фактори (несвоєчасність компенсації з місцевого бюджету субсидій та пільг, зниження рівня розрахунків споживачів, зниження платоспроможності населення, сезонність роботи спортивної бази та вплив погодних умов через відсутність критих спортивних площадок, розповсюдження на території міста інфекцій), фактори ризику основної виробничої діяльності (ризик втрати тенісних кортів через руйнування покриття, втрата працездатності працівників підприємства).

Фінансова звітність:

Фінансова звітність 2016-2018 р.


Фінансова звітність 2019 р. 

Фіннсова звітність 2020 р.

Додаток до річного плану закупівель 2020 року


Додаток до річного плану закупівель 2021 року

Інформація про операції та зобов'язання з місцевим бюджетом:

Перший квартал 2019 року

Перше півріччя 2019 року


Три квартали 2019 року

За 2019 рік

Перший квартал 2020 року

Перше півріччя 2020 року

Три квартали 2020 року


За 2020 рік

Звіти керівника підприємства:

Звіт керівника за 2020 р.